Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Referat Infrastruktury i Rozwoju

Kierownik Referatu Łukasz Skiba
pok. nr 23 / tel. 146995960 / e-mail: budownictwo@wadowicegorne.pl

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • inwestycje kubaturowe


Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju 
pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: drogownictwo@wadowicegorne.pl

 • zarządzanie siecią dróg gminnych
 • oświetlenie uliczne
 • zamówienia publiczne


Inspektor Iwona Furdyna
Stanowisko ds. mienia komunalnego
pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: gk@wadowicegorne.pl

 • gospodarka mieniem komunalnym
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji
 • usuwanie azbestu


Inspektor Adam Krawiec
Stanowisko ds. inwestycji i projektów zewnętrznych
pok. nr 4 / tel. 146995953 / e-mail: inwestycje@wadowicegorne.pl

 • sprawy związane z gospodarką ściekową
 • inwestycje liniowe
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych


Inspektor Jan Klaus
Stanowisko ds. melioracji i rolnictwa
pok. nr 8 / tel. 146669756 / e-mail: srodowisko@wadowicegorne.pl

 • gospodarka wodna
 • rolnictwo i łowiectwo
 • opieka nad zwierzętami bezdomnymi
 • usuwanie drzew


Inspektor Monika Mitkiewicz
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji
pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: planowanie@wadowicegorne.pl

 • prowadzenie postępowań związanych z ustaleniami decyzji:
  o warunkach zabudowy, celu publicznego
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji
 • ustalanie numerów porządkowych (adresów)
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inspektor Ewelina Darłak
Stanowisko ds. ochrony środowiska
pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: infrastruktura@wadowicegorne.pl

 • progam Czyste Powietrze
 • odnawialne źródła energii
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ostatnia modyfikacja: 16-05-2024 08:31
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś