Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Rok 2023

 • ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

  18.12.2023

  Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 • Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Rzeszowie

  18.12.2023

  Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Rzeszowie

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  18.12.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.12.2023 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.9.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A na części działki o nr ewid. 537/2 położonej w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106- Piątkowiec, gmina Wadowice Górne”.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne

  18.12.2023

  Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne - Działając na podstawie art. 89 oraz art. 90 § 3 w związku z art. 91 i art.92 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j) - dalej k.p.a.: Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot o rozprawie administracyjnej

 • Komunikat Powiatowego lekarza Weterynarii

  12.12.2023

  Komunikat Powiatowego lekarza Weterynarii

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  05.12.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot o rozprawie administracyjnej przeprowadzonej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ” Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Zabrnie- AMIKOS”

 • Obwieszczenia Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu

  30.11.2023

  Obwieszczenia Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu BIP-ie wraz z załącznikami

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  30.11.2023

  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  30.11.2023

  Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2023 r. złożonego przez: Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło zawiadamia się, że w dniu 23.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.418/4, 418/13, 418/14, 418/15, obręb 109 – Wadowice Dolne

Ostatnia modyfikacja: 30-11-2023 15:43
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś