Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Rok 2024

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  13.02.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 09.02.2024r. dla inwestycji pn.: „Zakład przetwórstwa mięsa na działce 675 w m. Jamy, obręb 103 - Jamy - Gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  12.02.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że w wyniku rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2024 r. zawiadamia się, że w dniu 25.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Zmiana trasy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. 424/35, obręb 106 – Piątkowiec, gm. Wadowice Górne”.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  12.02.2024

  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania - Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 lutego 2024r. do organu wpłynęło odwołanie od strony postępowania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Zabrnie - AMIKOS” położonego w miejscowości Zabrnie na działce o nr ewid.55/1, obręb 113 –Zabrnie, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki.”

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  09.02.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 08.02.2024r. z wniosku: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich instalacjami elektrycznymi w miejscowości Piątkowiec – Gmina Wadowice Górne oraz w miejscowości Wola Mielecka – Gmina Mielec.”.

 • Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.: „Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2038”

  01.02.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.: „Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wadowice Górne na lata 2023 - 2038”

 • Zarządzenie nr 802/2024 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2024 roku

  31.01.2024

  Zarządzenie nr 802/2024 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne na rok szkolny 2024/2025

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  30.01.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2024 r. złożonego przez: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 08.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa budynku do celów wypoczynku i turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.211/3, obręb 111– Wierzchowiny, gm. Wadowice Górne”.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy

  30.01.2024

  Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2024 r. złożonego przez: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 08.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa budynku do celów wypoczynku i turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.648/6, obręb 104– Kawęczyn, gm. Wadowice Górne”.

 • Zaproszenie do składania propozycji projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

  23.01.2024

  Zaproszenie do składania propozycji projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie

  22.01.2024

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie

Ostatnia modyfikacja: 22-01-2024 15:21
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś