Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wadowice Górne

Dostępność

Wstęp deklaracji

Gmina Wadowice Górne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Wadowice Górne.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 146669751
Faks: +48 146826203
E-mail: ug@wadowicegorne.pl
Adres korespondencyjny: 39-308 Wadowice Górne 116

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-19.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy opublikowane po 23 września 2020 roku posiadają transkrypcję słowną
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.wadowicegorne.pl spełnia wymagania w 99.85%.

Ułatwienia na stronie www

Strona BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Padykuła, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146669757 oraz mailowo ksiegowoscpodatkowa@wadowicegorne.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wadowice Górne mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe do budynku są szerokie z możliwością wjazdu wózkiem. Wewnątrz i na zewnątrz budynku nie ma windy. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę, powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Wadowice Górne znajdują się  wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Wadowice Górne będzie się starał dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych

Ostatnia modyfikacja: 16-12-2022 15:23
Utworzone przez: Krzysztof Nagaś
Opublikowane przez: Krzysztof Nagaś